System SAM-Insights – IPR-Insights License Consulting

System SAM-Insights

„Przystępne i przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania licencjami na oprogramowanie.”

Osiągnięciu wymiernych korzyści wynikających z efektywnego zarządzania oprogramowaniem sprzyja  wdrożenie systemu audytu licencji i rejestracji programów komputerowych.

System SAM-Insights

Komputery i oprogramowanie są nieodłącznym narzędziem pracy w każdej firmie.  Ich zakup, obsługa i rozwój stanowią ważny element budżetu. Znacząco wpływają na wydajność pracowników, jakość ich pracy oraz efektywność całej organizacji.

Zarządzanie oprogramowaniem powinno być częścią strategii przedsiębiorstwa. Musi ono objąć informacje o użyciu oprogramowania zainstalowanym na firmowym sprzęcie, rejestr umów licencyjnych i faktur, regulacje dotyczące zakupu oraz księgowości w SAM. Standardy SAM muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi oraz zapewniać firmie bezpieczeństwo prawne.

Mimo że dzisiejsze programy komputerowe stają się coraz bardziej przyjazne dla użytkownika, ich duża złożoność sprawia, że poprawna rejestracja sprzętu i oprogramowania nie jest łatwym zadaniem.

Pierwszym krokiem w celu stworzenia efektywnego systemu SAM jest dokładne oszacowanie ilości i rodzaju oprogramowania używanego w firmie. Dane dotyczące programów indeksowane są według nazw, wersji oraz producenta. Aby wychwycić nielicencjonowane oprogramowanie, zgromadzone informacje należy dopasować do zawartych umów licencyjnych i faktur. W ten sposób wykazuje się zgodność użytkowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami, zyskując pewność, że nie zachodzą naruszenia prawa. Nie jest to jednak operacja jednorazowa, ze względu na możliwość późniejszych kontroli niezbędne jest przeprowadzanie okresowych audytów. Temu właśnie służy nasz system rejestracji i zarządzania oprogramowaniem.

Klasyczne systemy inwentaryzacji zasobów przedsiębiorstwa zostały stworzone raczej w celu administrowania sprzętu fizycznego (np. komputerów), a nie programów komputerowych czy praw do ich użytkowania. A tym właśnie jest licencja ? pozwoleniem na korzystanie z aplikacji komputerowej, udzielanym przez właściciela praw autorskich. To umowa prawna, określająca warunki użytkowania oprogramowania.

W związku z tym zakup aplikacji możliwy jest w wielu różnych modelach licencyjnych, wyznaczających odmienne prawa użytkowania, np. możliwość korzystania z przyszłych wersji danego oprogramowania (upgrade) czy też poprzednich wersji (downgrade). Nie można też zapomnieć o powiązanej kwestii odnowienia licencji ? w wypadku wielu programów komputerowych licencja obowiązuje tylko przez określony czas.

System SAM-Insights został stworzony na podstawie wieloletnich doświadczeń i praktycznej wiedzy wyniesionej z wielu audytów oraz projektów SAM. To unikatowe na rynku, kompleksowe narzędzie do rejestracji oprogramowania i licencji stanowi nieocenioną pomoc dla średnich i dużych przedsiębiorstw w codziennym zarządzaniu aplikacjami.

Moduły bazowe SAM-Insights

SAM-Insights jest systemem modułowym, poszczególne moduły SAM-Insights wspierają różne obszary zarządzania oprogramowaniem. (W ramach podstawowej licencji dostępne jest prawo użytkowania kilku modułów, które zapewniają dodatkowe funkcjonalności, ale wdrażane są na żądanie, za dodatkową opłatą).

Moduły opcjonalne SAM-Insights

W ramach systemu SAM-Insights oprócz wersji podstawowej, za dodatkową opłatą dostępne są także dalsze moduły opcjonalne. Moduły te zapewniają dodatkowe funkcjonalności:

Moduł Advanced Central Data Collector (ACDC)

Dane licencyjne nie mierzone przez skanowanie

Dla zarządzania oprogramowaniem i licencjonowania wyzwaniem jest nie tylko złożone środowisko serwerowe, skomplikowana infrastruktura, czy jednoczesne stosowanie rozwiązań tradycyjnych i opartych na chmurze. W wielu przypadkach trudno nawet określić potrzeby licencyjne pozornie prostszych produktów po stronie klienta. Na szczególną uwagę zasługuje zgodność użytkowania produktów licencjonowanych nie na podstawie liczby instalacji, podczas gdy dokładna identyfikacja zakresu użytkowania oprogramowania wymaga pozyskania kilku danych, których nie da się ustalić przez skanowanie stacji roboczych i serwerów. Mogą to być na przykład:

  • metryki użycia produktów licencjonowanych nie na podstawie liczby instalacji (ale np. Na podstawie liczby użytkowników),
  • lista aktywowanych modułów danego produktu (np. opcje Oracle Database),
  • także dostęp do serwerów bez zainstalowanych komponentów (np. Microsoft Core CAL).

Często nie jest jednoznaczne, jakich danych potrzebujemy, czyli „kogo” lub „co” uznaje się za użytkownika z punktu widzenia licencji. Problemy może też stwarzać regularna inwentaryzacja i aktualizacja danych związanych z użyciem. Dokładne określenie potrzeb licencyjnych jest możliwe jedynie w oparciu o wszystkie posiadane informacje o licencjonowaniu danego produktu, zrozumienie warunków EULA, oraz analizę danych związanych z użytkowaniem.

Wspólnym mianownikiem jest tu możliwość pobrania danych z określonego źródła, choć same metody są już zindywidualizowane, przy czym wcześniej można to było zrobić tylko ręcznie. Z pomocą odpowiedniej aplikacji SAM można automatycznie zbierać i rejestrować dane, eliminując udział człowieka.

Nowy moduł ACDC o unikalnej funkcjonalności

ACDC, czyli gromadzący dane moduł centralny SAM-Insights, służy do pobierania tych danych i zapisuje je automatycznie w bazie danych SAM-Insights, gdzie system podstawowy jest w stanie je zinwentaryzować i traktować jako użycie nie oparte o instalację, czyli NIBU: Non-Installation Based Usage.

Użycie ACDC umożliwia automatyzację pobierania danych i regularnych aktualizacji, zastępując manualne operacje z udziałem człowieka. W ten sposób ACDC sprawia, że odpowiedzialni za regularne pomiary użycia oprogramowania specjaliści i administratorzy aplikacji, zamiast zbierania danych, mogą się skupić na optymalizacji procesów zarządzania oprogramowaniem i zasobami licencyjnymi.

Dowiedz się więcej z NASZEJ BROSZURY!

Moduł Breach Mail (BMail)

Breach Mail (BMail)

Aplikacja BMail służy kontroli użycia oprogramowania niezgodnego z prawem, o czym powiadamia w formie wiadomości e-mail. Źródło danych zapewnia aplikacja do raportowania SAM-Insights, a wyświetlony wygląd dokumentów można swobodnie edytować przy pomocy wbudowanego edytora, obsługującego język HTML i opisy CSS.

Możliwe jest ustalenie trzech poziomów powiadomień (użytkownik, przełożony1, przełożony2) w przypadku naruszenia uprawnień dotyczących użycia oprogramowania.

Moduł Metering Mail (MMail)

Metering Mail (MMail)

Jedną z przydatnych opcji SAM-Insights jest zbieranie danych dotyczących użycia oprogramowania. Usługa ta polega na zbieraniu danych dotyczących ilości uruchomień programów używanych na danym komputerze. Funkcja ta działa całkowicie niezauważalnie nie zakłócając pracy użytkownika.

Moduł Mmail pozwala na wysyłanie zawiadomień dotyczących częstotliwości użycia oprogramowania oraz nieużywanych aplikacji w odniesieniu do poszczególnych klientów. W oparciu o te zawiadomienia można zrewidować możliwość usunięcia niepotrzebnych aplikacji z komputerów występujących w raporcie.

(SAM-Insights moduł MMail jest w fazie rozwoju.)

Moduł zamówień oprogramowania

Samoobsługowy system zamówień oprogramowania (SAM-Insights Software Request Module)

Przy pomocy opcjonalnego internetowego modułu SAM-Insights Self Service użytkownicy mogą zgłosić swoje zapotrzebowania na oprogramowanie za pośrednictwem lokalnego intranetu. Zgłoszone zamówienie przechodzi przez uprzednio zdefiniowany proces zatwierdzania, obejmujący np. przełożonego osoby zgłaszającej zapotrzebowanie, kierownika bezpieczeństwa oraz osobę odpowiedzialną za zarządzanie oprogramowaniem.

Po zaakceptowaniu zamówienia w systemie SAM-Insights następuje dedykacja wnioskowanego oprogramowania do użytkownika.

Moduł Software Catalog (SWCat)

Software Catalog (SWCat)

SAM-Insights moduł Software Catalog umożliwia stworzenie własnej firmowej klasyfikacji poszczególnych wersji oprogramowania.

Podstawę klasyfikacji może stanowić kategoryzacja programów (np. zabronione i dozwolone wersje oprogramowania) lub inne właściwości np. o charakterze operacyjnym. Kategoryzacja ma na celu umocnienie wagi aspektów operacyjnych i bezpieczeństwa w użyciu oprogramowania oraz ujednolicenie firmowego portfolio używanych programów.

Przed wprowadzeniem katalogu oprogramowania należy zdefiniować kategorie i zasady klasyfikacji.

ORCA for SAM-Insights

Przedstawia jasny obraz podlegającego licencjonowaniu użycia Oracle Database

Licencjonowanie Oracle Database

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku korporacyjnym menedżerom licencji i administratorom IT nie jest łatwo śledzić bieżące zmiany w danych dotyczących instalacji i użytkowania bazy danych Oracle. Pomiar tej grupy produktów różni się od analizy oprogramowania identyfikowanego na podstawie zainstalowanych plików. Tutaj bowiem nie tylko zainstalowane funkcje określają wymagania licencyjne, ale także wewnętrzne ustawienia konfiguracyjne i środowisko sprzętowe, dodatkowo są one zwykle używane w środowiskach Linux i UNIX.
Według większości użytkowników aktywna działalność audytowa firmy Oracle niesie znaczące ryzyko finansowe w przypadku niewłaściwego użytkowania programów producenta. Ryzyko to wynika z często niejasnych warunków licencyjnych oraz niczym nieograniczonego włączania różnych opcji nielicencjonowanej bazy danych (bez wcześniejszego powiadomienia o opłatach licencyjnych). Jednocześnie w środowisku korporacyjnym znaczną część zasobów oprogramowania mogą stanowić licencje Oracle, poważna jest więc również potrzeba wsparcia i automatyzacji w zarządzaniu tym oprogramowaniem.
Długotrwałe nielicencjonowane użytkowanie niesie za sobą bardzo duże ryzyko finansowe. Ponadto złożone konstrukcje licencyjne utrudniają klientom rozpoznanie ewentualnych możliwości oszczędności, na przykład przez połączenie topologii sprzętowej centrum danych.

Pracownicy IT odpowiedzialni za zarządzanie instalacjami Oracle mogą więc odczuwać wyraźne korzyści wynikające z użycia niezależnego narzędzia, które pomaga śledzić bieżące wykorzystanie oprogramowania i zapotrzebowanie licencji zgodne z obowiązującymi regułami licencyjnymi firmy Oracle.

ORCA for SAM-Insights, czyli Oracle Compliance Analyzer

Opracowany przez IPR-Insights system ORCA jest prostym narzędziem dla zespołów IT odpowiedzialnych za zarządzanie bazami danych Oracle w dużych firmach. Odczytuje dane wyjściowe skryptów gromadzenia danych, analizuje zawarte w nich dane dotyczące sprzętu i bazy danych oraz oblicza rzeczywiste użytkowanie oprogramowania i jego zapotrzebowanie licencyjne.

Wyniki tej analizy dostępne są w postaci nowoczesnego interfejsu w przeglądarce internetowej.

Zbiory danych

Użytkownicy ORCA mogą przesyłać wynik zbioru danych własnej infrastruktury, a po jego przeprocesowaniu przeglądać przetworzone wyniki i topologię sprzętu.

Użycie oprogramowania

ORCA przedstawia pełne podsumowanie użytkowania oprogramowania, które pomoże zidentyfikować podejrzane użycie opcji.

Zapotrzebowanie licencyjne

ORCA identyfikuje wymagania licencyjne na podstawie faktycznego użytkowania oraz stanu środowiska sprzętowego, zapotrzebowanie licencyjne jest określane zgodnie z dokładną interpretacją zasad licencjonowania producenta.

Dlaczego ORCA jest odpowiednim rozwiązaniem?

W przypadku Oracle Database stałym problemem (powodującym często wielokrotny wzrost kosztów) jest brak kontroli nad korzystaniem z opcji, który prowadzi do ukrytych wymogów licencyjnych i kar audytowych. ORCA for SAM-Insights sprawia, że użycie opcji jest widoczne, zapewnia więc administratorom baz danych podstawę do wykrycia oraz zakończenia niezamierzonego i niezgodnego użytkowania. Może to znacznie zmniejszyć ryzyko niezgodnego korzystania z oprogramowania i skutecznie zwrócić koszty wdrożenia ORCA już w przeciągu 1 roku.

Chociaż system ORCA może być zainstalowany jako samodzielny moduł, jego integracja z istniejącym narzędziem SAM-Insights zapewnia dodatkowe korzyści wynikające ze scentralizowanego zarządzania licencjami na oprogramowanie.

ORCA Roadmap

Już pierwsza edycja ORCA stanowi znaczącą pomoc dla pracowników IT, jednak IPR-Insights jest zaangażowany w dalszy rozwój narzędzia. Niektóre przykłady planowanych rozszerzeń funkcjonalnych:

  • Objęcie skryptami dodatkowych technologii.
  • W pełni zautomatyzowany zbiór danych.
  • Informacje o cenach produktów, w tym cenniki indywidualne.
  • Wsparcie w tworzeniu scenariuszy optymalizacji.

Plany długoterminowe obejmują również rozszerzenie funkcjonalności modułu na inne produkty Oracle.