Aplicația SAM-Insights – IPR-Insights License Consulting

Aplicația SAM-Insights

Instrumentul accesibil pentru gestionarea activelor software din companie și optimizarea costurilor cu acestea

Un sistem de gestionare a activelor software face parte din strategia oricărei companii medii și mari. Acesta include informații despre folosirea licențelor software la zi, locul în care acestea sunt folosite în infrastructură, păstrează evidența contractelor de licențiere software și a facturilor aferente, descrie standardele aplicațiilor necesare în companie, precum și reglementările despre ciclul de viață al activelor software.

Principiile de bază ale gestionării activelor software trebuie să fie în concordanță cu prevederile legislative în vigoare și regulile de utilizare ale producătorului pentru o funcționare fără riscuri pentru companie. În același timp trebuie să includă regulile și metodologii clare de eficientizare a costurilor pentru a contribui la competitivitatea companiei.

Influxul vertiginos de tehnologia informației în companiile secolului XXI, din orice domeniu, coroborat cu creșterea continuă a complexității sistemelor informatice și a modelelor de licențiere a acestora fac necesară o evidentă in timp real a infrastructurii hardware și software din companie care în zilele acestea este de neconceput fără un instrument dedicat gestionării activelor software.

 

Sistemul SAM-Insights

Funcţiile sistemului SAM-Insights de evidenţă a programelor de calculator au fost specificate de specialiştii noştri cu cunoştinţe deosebite în licenţe şi experienţă în audit de gestiune software. Produsul nostru de o complexitate unică oferă, pe lângă colectarea datelor de hardware şi software ale staţiilor de lucru şi ser-verelor, şi un ajutor în evidenţa programelor şi licenţe care într-un mediu de companii mari eficientizează în mare măsură activitatea zilnică de gestionare a programelor.

SAM-Insights sistem de bază

Sistemul de bază SAM-Insights este modular, anumite module fiind dedicate diferitelor arii ale gestionării programelor. (Licenţa de bază conţine din start dreptul de folosinţă a unor module care oferă funcţii suplimentare, dar, în caz de nevoie, percepem un cost pentru implementarea lor.)

Module suplimentare SAM-Insights

Dincolo de modulele sistemului de bază există module opţionale, cu noi funcţii, pentru un cost suplimentar:

Advanced Central Data Collector (ACDC)

Pe baza unor permisiuni şi accesări de date, ACDC identifică şi transmite sistemului SAM-Insights datele de folosire ale unor programe care nu pot fi măsurate prin scanări. În acest caz licenţa programului se stabileşte nu prin numărul de instalări, cu prin alte date (numă-rul de utilizatori, număr de tranzacţii). În anu-mite cazuri un produs poate să nu aibă deloc componente instalate (ex. Core CAL).

Breach Mail (BMail)

Programul BMail este destinat controlului utili-zării ilegale a programelor, semnalat printr-un email. Sursa datelor este generatorul de ra-poarte SAM-Insights, iar prezentarea docu-mentelor se poate forma liber, printr-ul editor care are atât funcţie html, cât şi css.

Metering Mail (MMail) - in dezvoltare

Modulul MMail este destinat trimiterii de infor-mări referitoare la gradul de folosire a progra-melor pe diferite calculatoare, respectiv a pro-gramelor nefolosite. Pe baza acestora se poate analiza în mod regulat posibilitatea de-zinstalării programelor nefolosite de pe calcu-latoarele care figurează în raport.

Software Request Module

Prin modulul opţional web de cerere software utilizatorii pot face cerere de programe prin reţeaua intranet. Cererea trecere printr-o pro-cedură de aprobare predefinită. În final, după aprobarea cererii, programul cerut devine ac-cesibil utilizatorului în sistemul SAM-Insights.

Software Catalog (SWCat)

Prin modulul de catalog software se pot anexa atribute la nivel de companie diferitelor versi-uni de software. Din acestea pot face parte categorizarea (versiuni blocate sau permise) sau alte caracteristici, de exemplu de ope-raţiuni. Scopul categoriilor este ca ăn cadrul utilizării programelor să fie accesibile şi carac-teristici de operaţiuni sau securitate, iar prin fo-losirea unitară a versiunilor să existe un fond omogen de programe. Înainte de implemen-tarea Catalogului Software este necesară ela-borarea categoriilor de evaluare, precum şi descrierea principiilor unitare ale categoriilor.

ORCA for SAM-Insights (Oracle Compliance Analyzer)

În cazul grupului de programe Oracle Data-base, nu doar funcţiile instalate determină ce-rerea de licenţă, dar şi setările interne de con-figurare, respectiv parcul de hardware exis-tent. Pe de altă parte, acestea sunt folosite în general în mediu Linux, respectiv UNIX. Modu-lul ORCA, configurat şi dezvoltat pe baza ca-racteristicilor produsului respectiv este reco-mandat începând de la 30-50 de servere Ora-cle DB ca soluţie de sine stătătoare sau integrat în sistemul de bază SAM-Insights.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să descărcați broșura produsului SAM-Insights!