Zarządzanie oprogramowaniem

SAM-puzzle

Zarządzanie zasobami oprogramowania na poziomie przedsiębiorstwa to dziedzina bardzo złożona, wymaga bowiem nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki, prawa oraz rachunkowości, ale także połączenia tych obszarów w kontekście oprogramowania komputerowego. Dlatego też SAM stało się osobną dziedziną IT. Uzyskanie kompetencji oraz stałe doskonalenie wiedzy w tematyce tak specjalistycznej jest dla przedsiębiorstwa zwykle nieopłacalną inwestycją.

IPR-Insights dysponuje rozległym portfolio usług obejmującym wszystkie elementy zarządzania oprogramowaniem. Oferujemy zarówno indywidualną obsługę poszczególnych elementów SAM jak i usługi dla całego procesu zarządzania aplikacjami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, na którym "poziomie dojrzałości" w procesie zarządzania oprogramowaniem znajduje się Twoja firma, pobierz naszą broszurę!

 

SAM w przedsiębiorstwie

W trakcie tworzenia i wdrażania procesów SAM na poziomie przedsiębiorstwa możemy napotkać wiele problemów, których rozwiązanie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania oprogramowaniem oraz dziedzin pokrewnych (informatyki, prawa, rachunkowości czy kierowania firmą). Bywa, że konieczna jest wręcz umiejętność dostosowania się do zmiennej polityki licencjonowania tego czy innego producenta. Uzyskanie w tym biegłości, nie mówiąc już o stałym doskonaleniu wiedzy w dziedzinie tak specjalistycznej, oznacza  dla większości firm niepotrzebne finansowe obciążenie, a także odwrócenie uwagi od kluczowych celów biznesowych.

Konsultanci IPR-Insights są specjalistami nie tylko w wyżej wymienionych dziedzinach, ale także dysponują rozległą i praktyczną wiedzą w obszarze SAM. Nasi eksperci świetnie odnajdują się w labiryncie licencji, potrafią wyłowić kryjące się w nim możliwości i pułapki. Dzięki temu naszym klientom możemy zaproponować indywidualne rozwiązania, które pomogą w optymalizacji kosztów związanych z oprogramowaniem.

 

Nasi specjaliści świadczą usługi w następujących dziedzinach:

Inwentaryzacja oprogramowania

Przed podjęciem decyzji zakupowych musimy zadać sobie podstawowe pytanie: jakie narzędzia już posiadamy? Brzmi to banalnie, ale w dziedzinie oprogramowania komputerowego sytuacja nie jest tak prosta, jak mogłoby się początkowo wydawać. Nasze pytanie przybiera bowiem wówczas bardziej złożoną formę: których programów używamy, a w związku z tym iloma i jakimi licencjami dysponujemy? Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi staje się trudne. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce używają nierzadko tysięcy różnych programów komputerowych, pochodzących od setek producentów. Przygotowanie szczegółowej mapy infrastruktury – inwentaryzacja posiadanych przez firmę zasobów oprogramowania, zestawienie go z zakupionymi licencjami oraz analiza rozbieżności – może stanowić trudne zadanie dla organizacji, które nie dysponują wystarczającymi zasobami IT. Konsultanci IPR-Insights posiadają wieloletnie doświadczenie w inwentaryzacji oprogramowania, która odbywa się w następujących etapach:

 1. Zebranie danych o oprogramowaniu zainstalowanym na sprzęcie firmowym przez sieć i/lub ręcznie
 2. Stworzenie fizycznego inwentarza licencji
 3. Dokumentacja umów licencyjnych oraz faktur
 4. Zestawienie zainstalowanego oprogramowania z nabytymi licencjami oraz analiza rozbieżności
Normy SAM

Zarządzanie oprogramowaniem może oddziaływać na szereg operacji w firmie, dlatego też procedury SAM, podobnie do innych procesów zarządzania, nie mogą działać bez odpowiednich ram regulacyjnych. W przypadku procesów zarządzania oprogramowaniem regulacja ta ma szczególne znaczenie, ponieważ umożliwia kierownictwu firmy nie tylko zmniejszenie ryzyka przypadkowych błędów i celowych naruszeń normy, ale także rozłożenie odpowiedzialności na wszystkich uczestników procesu.

 

Oprócz przygotowanianorm zarządzaniaoprogramowaniem niezbędne jest również ich odpowiednie osadzenie w realnym środowisku, a nawet jeśli konieczne, unormowanie pokrewnych obszarów.

 

Konsultanci IPR-Insights dysponują rozległą wiedzą w obszarze regulacji SAM. Bazując na wieloletnim doświadczeniu nasi specjaliści świadczą usługi w następujących dziedzinach:

 • Audyt procedur zarządzania oprogramowaniem
 • Przygotowanie oraz modyfikacje mapy odpowiedzialności
 • Kontrola norm zarządzania oprogramowaniem
 • Przygotowywanie norm i procedur zarządzania oprogramowaniem
 • Regulacja wewnętrznych procesów
 • Outsourcing w obszarze umów i przepisów
Systemy SAM

W celu efektywnego zarządzania zasobami oprogramowania niezbędne jest stworzenie szczegółowej mapy infrastruktury sprzętu i aplikacji. To zadanie może być trudne, szczególnie dla średnich przedsiębiorstw. Dane objęte badaniem ulegają bowiem zmianie, szybko się dezaktualizują, tymczasem wiele operacji firmowych wymaga dokładnych i aktualnych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu.

 • Największe zapotrzebowanie na takie informacje występuje w IT, ponieważ dane dotyczące sprzętu i oprogramowania są niezbędne w procesie planowania projektów, wprowadzania zmian oraz innych procesach informatycznych.
 • Aktualne informacje o oprogramowaniu wykorzystywane są również w przygotowywaniu i zarządzaniu budżetem firmy, planowaniu zakupów IT czy prowadzeniu księgowości.
 • Nie należy też zapominać o stronach trzecich, np. producentach  i twórcach używanego w firmie oprogramowania, a nawet organach władzy, które mają prawo wymagać od firmy przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, poświadczającej korzystanie z oprogramowania w zgodzie z warunkami z licencji.

Właśnie dlatego IPR-Insights rekomenduje wprowadzenie wygodnego systemu administracji w celu wdrożenia i utrzymania efektywnego zarządzania oprogramowaniem. IPR-Insights świadczy następujące usługi związane z systemem:

 • Dostarczenie systemu zarządzania oprogramowaniem
 • Wprowadzenie systemu zarządzania oprogramowaniem
 • Obsługa i wsparcie systemu zarządzania oprogramowaniem
 • Identyfikacja nieznanego oprogramowania

Nasz zastrzeżony system SAM został stworzony z uwzględnieniem obowiązujących norm i zaleceń oraz praktycznej wiedzy wyniesionej z wielu audytów i projektów SAM.

Optymalizacja zaopatrzenia
Wsparcie audytu
Przeglądy licencji
Przygotowanie do audytu producenta

W przeciwieństwie do nieoczekiwanych kosztów audytów producentów oprogramowania, proaktywne zarządzanie oprogramowaniem można włączyć do budżetów IT i skutecznie zmniejszyć zarówno ryzyko, jak i koszty licencji.

Na ryzyko i wyniki audytu może znacząco wpływać proaktywne podejście do zarządzania oprogramowaniem. Należy zauważyć, że wszelka „pomoc” oferowana przez dostawców nie jest bezinteresowna: oferowane narzędzia przygotowawcze służą przede wszystkim sprzedaży licencji. Tylko niezależny konsultant ds. licencjonowania i niezależne od dostawcy narzędzie SAM może zagwarantować, że zapłacisz tylko te opłaty licencyjne, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom Twojej firmy - nie więcej.

Najlepiej byłoby, gdyby przygotowania rozpoczęły się z własnej inicjatywy, na długo przed otrzymaniem formalnego zawiadomienia z audytu. Daje to więcej czasu na ocenę faktycznych potrzeb użytkowania oprogramowania i porównanie ich z bieżącym użytkowaniem oprogramowania i zakupionymi licencjami.

Na czas trwania audytu mają wpływ możliwości organizacyjne producenta oprogramowania, ale w przypadku większej organizacji należy szacować, że audyt może trwać powyżej 12 miesięcy.  Wynika to z konieczności zebrania dużej ilości danych, które z reguły nie są rutynowo gromadzone przez organizację oraz takich, których nie można dostarczyć w sposób zautomatyzowany lub są rozproszone w organizacji i wymagają analizy. Niedoszacowanie nakładów pracy w trakcie audytu, a w konsekwencji zaangażowanie większej ilości osób w proces występuje równie powszechnie jak niezgodności licencyjne.

Jako niezależny konsultant, IPR-Insights pomaga opracować proaktywne podejście do zarządzania zasobami oprogramowania i opracować procesy SAM w organizacji, które pozwalają przygotować się na audyty dostawców oprogramowania. Gotowe do użycia, dokładne raporty użycia licencji mogą być prezentowane zgodnie z oczekiwaniami dostawcy za pomocą narzędzia SAM, przy minimalnym czasie, energii i kosztach.

Wsparcie eksperckie w trakcie audytu producenta
Otrzymanie zawiadomienia o audycie zwykle powoduje duże poruszenie w organizacji. Od momentu otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu audytu, organizacja ma zazwyczaj 30-45 dni na przygotowanie się do wizyty audytora. IPR-Insights może zapewnić wsparcie w negocjacjach z audytorem: nasi eksperci pomagają naszym klientom poznać ich rzeczywisty stan licencjonowania i zmniejszają przewagę negocjacyjną audytora, co pozwala zasiadać na do rozmów na temat braków licencyjnych jako równorzędna strona.
Tarcza ochronna na wypadek audytu

Usługa Software Audit Protection Shield ma na celu ochronę klientów przed możliwymi, ale trudnymi do przewidzenia skutkami audytu producenta. W chwili obecnej jest to program unikatowy na skalę globalną! IPR-Insights pomaga swoim klientom przygotować się do audytu producenta, wskazuje wszelkie braki (i w razie potrzeby je usuwa), a jeśli jego raport zgodności jest błędny, pokrywa różnicę (do określonej w umowie sumy granicznej)! Firma posiada ubezpieczenie na wypadek obciążenia finansowego.

Obecnie program jest dostępny dla oprogramowania dwóch producentów:

 • Audit Protection for Microsoft
 • Audit Protection for Oracle

Gwarancja finansowa odnosi się także do okresu, w którym strony mają zobowiązania umowne (od końca pierwszego audytu do ostatniego dnia trwania umowy), do producentów, których dotyczy umowa, oraz do systemów, do których klient zapewnia dostęp lub tych, o których udostępnia informacje. W warunkach umowy określa się zawartość oświadczenia wykonania, terminy przekazania informacji i wymagania dotyczące zakresu informacji.

Podwyższone usługi
Kompleksowe usługi SAM

IPR-Insights zapewnia zarządzanie zasobami oprogramowania korporacyjnego nie tylko w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także usługi, które uzupełniają, a nawet przekraczają zakres codziennych działań SAM:

Wdrażanie standardu ISO 19770-1

IPR-Insights od czasu ustanowienia przestrzega międzynarodowych standardów i zaleceń. Od publikacji ISO 19770-1 nasza firma działa w odniesieniu do tej normy. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli firma chce uzyskać kwalifikację ISO dotyczącą określonego działania, pierwszym krokiem jest ocena faktycznego stanu, przygotowanie do wprowadzenia i wprowadzenia normy. Następnie następuje ocena i certyfikacja systemu.

Zgodnie z międzynarodową zasadą „niezależności” firma przygotowawczo-doradcza i partner certyfikujący nie mogą być tacy sami. Ponieważ nasza firma zajmuje się przygotowaniami i doradztwem, nie certyfikujemy naszych klientów, ponieważ spowodowałoby to niezgodność. Dlatego certyfikację należy uzyskać od partnera niezależnego od IPR-Insights.

Doradztwo prawne w zakresie oprogramowania

It should not be overlooked in enterprise software asset management that software is intellectual property subject to special legal provisions. An up-to-date understanding of these features implies a specialization that is often not in the possession of even well-qualified by lawyers or corporate lawyers. It cannot be ignored either that legal expertise is worthless without the knowledge of the technology involved and reliable data.

The IPR-Insights legal team has up-to-date knowledge and extensive experience in software copyright, vendor license agreements, free software terms of use, licensing and vendor reviews, and in general, the civil and criminal aspects of compliant software use, and they receive widespread support from IPR-Insights Operator and Development Team.

In order to properly manage the legal risks associated with your software tools and minimize their financial and reputational impact, it is worth relying on software lawyers’ support. IPR-Insights consultants offer you the following services:

 • Legal advisory related to software copyright
 • Editing, reviewing, licensing software use (licensing) contracts
 • Representation of users in software vendor audits, user-side management of software vendor audits (communication with vendor and auditor, handling of data provision, privacy and confidentiality issues, resolution of identified incompliances, risk management)
 • Identifying and neutralizing FLOSS licensing risks using freeware
 • Software license transfer review, license agreement due diligence review
 • Consultancy with regard to the sale and purchase of second-hand software licenses, risk identification, and neutralization, documentation verification, and preparation.

Dr. Ákos Szűcs

He obtained his law degree at ELTE Budapest, during which time he studied international economic law in Valencia for 1 year.

He gained his professional legal and IT experience at various multinational companies as well as international law firms. He joined the IPR team in March 2022.

Since his childhood, sports have been an integral part of his life. He spends most of his free time playing tennis, squash and football, beside that he is trying to explore as many parts of the world as possible.

Szilárd Pap

Pap Szilárd

He graduated in IT engineering and gained most of his experience as a project manager with various enterprises by implementing and operating IT infrastructure and applications. He has a wide range of software and hardware knowledge, spiced with a number of Dell Certified System Expert and Microsoft Certified Professional exams.

As Infrastructure Consulting Director of IPR-Insights, he plays a key role in the implementation of SAM-Insights asset management system, and in addition to this, he also performs continuous high-quality technical support to our customers.

Attila Posta

Posta Attila

Attila joined IPR-Insights in 2018 bringing SAP knowledge and experience to establish SAP software license management division at IPR-Insights, building service portfolio and developing business in Hungary and Poland.

He has a degree in Economics at MBA level and one Master of Arts degree in Literature and social sciences. Attila has always worked for multinational companies, amongst them, SAP where he spent four years in the software sales division and three years in the consulting division gaining extensive experience in SAP software, projects, and services.

As a father of two sons, the focus is on the family. In his free time, he likes mountain climbing, hiking, and various water sports.

Dr. Ágnes Kádár

She joined the IPR-Insights legal team as a licensing consultant in May 2021. She studied law at the University of Debrecen, and then completed a specialization in info-communication law at the University of Pécs.

In her work, she has always sought the common ground of law and the practical application of innovative technological solutions in a local and global context as well. She gained her professional experience in in-house and law firm environments, mainly in the fields of data protection and IT law. All these facilitate a complex approach in handling issues concerned.

She enjoys spending her free time actively: hiking, skiing. She follows the recent regulatory developments relative to various innovative technological solutions, and fulfills her enthusiasm for visual arts.

Anett Piringer

As a career starter, she accidentally got caught up in the world of IT, where she still tries to satisfy her immense thirst for knowledge.

She has more than 10 years of professional experience in logistics, licensing and sales at one of Hungary's leading IT distributors. She joined the IPR-Insights team in May 2021.

A perpetual mover, curious and always looking for a challenge, she likes spending her free time hiking, rafting, via ferrata tours and is a great nature and animal lover as well. Her artistic side is expressed in music and photography.

Dr. Dániel Rogányi

He studied law at the Universities of Pécs and Cologne, and subsequently, enriched his skills with public procurement and financial studies.

He got involved with the magical world of software licenses at IBM’s international service center, and this love has not ended. He is thorough and reliable, trying to find the most appropriate responses to all questions of customers. He specializes in IBM software licensing, software law issues, and software vendor audits.

In his free time, he is active in sports, hikes, and monitors the developments of the global capital markets, and the novelties of literary and theatrical life.

Orsolya Bock

She is the soul of IPR-Insights and the solver of all our problems. She is a qualified HR manager, working on improving our HR system to the contentment of the team and the management.

She holds her ear to the ground does it come to tenders. Should she find some convenient for IPR-Insights, she grabs is, mostly with best results. She gathered most of her professional experiences at IT companies, which makes her a good supplement to the team in projects too.

She is passionate about building team spirit and integrating new staff, so she is usually the organizer of company parties. Strangers sometimes ask about her family when they hear her name, but old colleagues are used to her coming from such an illustrious family (who wouldn't know: her brother is Santa Claus :)).

László Fábián

Fábián László, CMO

He strives to direct the communications and marketing of IPR-Insights purposefully, backed by several years' multisectoral professional experience.

Earlier, he solved similar tasks at local software developer, systems integrator, and multinational printing solutions provider companies. He began his career at the company pioneering not only in new technologies but also in active (some say hyperactive) use of marketing. His diploma from the College for Foreign Trade and an MBA from the University of Pittsburgh provided a solid base for all these.

In his free time, he fulfills his enthusiasm for chess and Lake Balaton - his wife and two daughters share more in his latter passion.

Zoltán Berecz

Berecz Zoltán

He is the engine of IPR-Insights sales. With his arrival in 2010, we could open also to the medium size companies, since previously, Zoli has been working particularly for this sector at one of the world's biggest software vendors, first as a telesales professional, later as a key account manager.

He does really know, what kind of difficulties our clients are facing in software asset management, so there's no wonder that he has joined a company that can deliver real solutions for these challenges. Zoltan is a man of words, by good fortune, he is enhancing this talent at IPR-Insights.

At home, his wife and his little daughters are the speakers.

Andrea Kovács

Kovács Andrea

She joined IPR Insights as a licensing consultant in August 2019.

She graduated at ELTE as a lawyer, but she also studied a semester at Masaryk University with an Erasmus scholarship - focusing on IT, so it was obvious that she would like to work in this field right after graduation.

In her free time, she does research on social media regulation as part of her PhD dissertation.

Monika Chojnowska

Monika graduated from the Faculty of Philosophy at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.

For over eight years, she gained experience in the IT industry, first working for one of the largest integrators in the Polish market, then later, in the leading international company engaged in software resale.

At IPR-Insights, she works as License Consultant, supporting clients in solving complicated licensing problems. Her skills gained at Polish market in licensing and SAM are acknowledged in certificates confirmed by one of the leading software producers.

Jakub Panas

Kuba began his professional career as IT specialist in a small trading company. Then he joined a governmental organization dealing in public health, where he acted as: business analyst, Project Manager, public tender specialist, administrator of databases, Windows and Active Directory. Also he was the Polish delegate to the respective European public agency.

After 10 years, he felt he should look for a job with a bit tighter and more focused scope. When getting the proposal of IPR-Insights Poland, he instantly realized that it could be the right place for him. Since then, he is an acknowledged consultant of our Polish team.

He is a real acting architect afternoons, too: he loves building new Lego constructions together with his sons.

Ádám Nyuzó

Nyuzó Ádám

The leader of the technology team of IPR-Insights, manager and active participant of solving any software development issue arising in our work.

In addition to coordinating the development activities, he also supports our software asset management projects by his corporate infrastructure management experience. He props his younger colleagues, not just with acts, but through his classical didactical way (?I know YOU can do it??). On his own admission, he is the Miyamoto Musashi of IT.

As his Master, he has a much diversified interest: reading, tuning his car, building his house, raising his children. But you have to know, he is not perfect: he can be better at glacier skiing, bell founding and in quantum mechanics.

Janusz Krzyczkowski

Janusz Krzyczkowski

Master of Business Administration holder from Leon Koźmiński's Academy. Graduate from Mathematics and Information Technology Department, Nicolaus Copernicus University in Toruń as well as from Physics Faculty at the Warsaw University.

He was responsible for sales and license policy of the largest software vendor. He specialized in their software at several local and regional partner companies.

At present, he holds position of General Manager at IPR-Insights, where he deals with sales of Software Asset Management solutions. Certified Software Asset Management Consultant as well as Auditor within Software Management and Licensing Procedures. Software Asset Management is not only his profession, but also - passion.

Octavian Filip

Law graduate and long-distance runner, our alliances and international sales manager has over a decade of experience in licensing software and licensing agreements with large and enterprise size companies in Europe, both from the perspective of working for the largest software vendor but also for key international partners of the software vendors.

He considers the position of a SAM services provider to best fitting as an independent player, as it allows for the act to be totally objective and for the results to be used as seen best fit by the beneficiary. It also allows us to work with any IT services company, even if SAM providers themselves.

Zsolt Csala

Csala Zsolt

He is leading the operations of IPR-Insights in Hungary.

He aspires to pass on his widespread IT consultancy, project management, and software asset management experience to the consultants of IPR-Insights while assisting their further professional development and expansion. Not only does he hold CISA and ITIL qualifications he is also a notable Excel guru within IPR-Insights.

In his free time, he tries to organize family programs that his maturing children can still be persuaded of, or he enjoys running and playing chess. He finds new challenges regularly, that require contemplation, like the Rubik's Cube speedsolving methods or bot programming in new languages.

Orsolya Czap

Czap Orsolya

Orsi joined the IPR-Insights team in September 2019, with 23 years of work experience at different types of IT trading companies.

She is experienced in retail, system integration, and also distribution in the IT world. She worked always in relation to software brands, especially in the sales and licensing roles of Microsoft's small and midmarket segment.

After work, she provides excellent advice to her 2 children and her husband and goes to a Gymstick workout for exercise, which she hasn't been able to get tired of for many years now.

Gábor Hédai

Gábor joined the IPR-Insights team in the autumn of 2020. In terms of his career, he took an adventurous journey in the last couple of years. He has gained experience in banking, commercial, and energy environment.

He learned the basics of asset management at an international bank referred to as the alma mater, where he did the ITIL exam successfully. After that, the world opened up to him and all his time was tied to the discovery of the United States. His love of music led him to a commercial direction, where he perfected his management skills. His curiosity about IT tools was aroused again by Steve Jobs’ book, causing him to find himself in a large corporate environment, again. The digital transformation started from the hardware field that he (also) managed. The double tender and the IT project planning followed by implementation gave him the lesson thoroughly. As a bird resurrected from its ashes, he just like the Phoenix continues his journey with fresh energies at IPR-Insights.

He enjoys spending his free time with his little daughter. His hobby is browsing, actively interested in astronomy, and the electrical revolution. He is spinning up if music around and slows down while doing the cooking.

Gábor Vincze

Gábor joined the IPR-Insights sales team in 2022. He is a management engineer by qualification. He is a former hardware salesman in IT, has ITSM experience and managed a business unit in IT security distribution, so he has experience with all clients regardless of company size.

He joined IPR-Insights because his previous experience had made it clear to him that software management, among other things, was not yet where it should be. He is determined to educate as many people as possible about the importance of effective software management.

He spends his free time with his family, with whom he tries to spend as much time as possible outdoors.

Attila Hatvani

Hatvani Attila

By profession, Attila is a computer mechanic and maintainer.

After working for smaller companies as data recorder, he joined IPR-Insights team, where he learned the basics of software identification and registration. Over the past few years, he became an experienced identification expert.

His hobby is modelling, be it by land, sea or air, he assembles any type of models, and controls them with confidence.

Pál Csuvarszki

Pali joined IPR-Insight in February 2022 as a licensing consultant.

He turned from a mechanical engineer into an IT professional and has more than 15 years of experience as a license manager. He has gained experience in different areas of IT mainly in multinational telecommunication companies and in the banking sector. He is currently a product manager of SAM-Insights software asset management system and is involved in client projects as a license consultant.

He spends most of his free time with his wife and his grandchild. By the way, Pali is a DIY, BBQ, music listening, amateur barista kind of guy.

Balázs Repkényi

Repkényi Balázs

As an Oracle licensing expert, he has been helping our clients in opposing software vendor audits and coping with the particular challenges of Oracle software asset management for more than 10 years and on five continents.

As an instructor at the IPR-Insights LicenseAcademy and the Advanced Oracle LicenseAcademy, he also supports our clients’ software asset management community in maintaining compliance and reducing risk.

Previously, he worked for Oracle and the Arrow ECS Oracle distribution team.

György Hidasi

Hidasi György

He gained his wide-scale knowledge as system administrator and desktop supporter throughout various small-, medium- and large enterprises, including a software company, oil company, brewery, and even a commercial television.

At IPR-Insights, he deals with infrastructure and software identification related questions, and with technical support of our customers as well. Basically a quiet calm person, difficult to get him out of his mood (better not to try).

He rarely speaks, but when he does, his unique sense of humour will have you on the floor in no time. He is a very reliable and helpful colleague, and he can even play music!

Péter Princzesz

He gained his experience as a systems engineer in IT infrastructure operation, development, application server operation and similar projects at medium and large enterprises. He has diverse hardware and software experience, and several Microsoft Certified Solutions Expert, Microsoft Certified IT Professional Enterprise certifications.

At IPR-Insights, he is engaged in SAM-Insights software inventory implementation projects, provides technical support for SAM-Insights users, and operates the internal infrastructure. In his remaining time, he is ready to help his colleagues in anything else.

Raising his twin daughters takes the most of his free time, furthermore, he enjoys roaming the world of computer games, or reading fantasy books. Also, he is a big fan of series.

Dávid Gottstein

Gottstein Dávid

Dávid joined the developer team of IPR-Insights after he gained experiences in international and Hungarian companies as software developer and system administrator.

His degree in electrical engineering in telecommunication and computer sciences enable him to become an expert of databases and business logic implementation. Database programming, server or client side programming are all solvable challenges for him.

When he doesn't deal with fine tuning the software asset management tools of IPR-Insights he looks for tasks in family circle.

Richárd Bősz

Bősz Richárd

Richárd joined the identification team with a wide variety of IT knowledge and great enthusiasm in 2020. He has several Cisco CCNA certifications and experience in Microsoft client and server management and system administration.

In his free time, he likes cycling, tinkering with almost anything with competent confidence and he also likes playing computer and mobile games.

Tibor Vincze-Berecz

Tibor has been active in the IT market for 15 years, by profession, he is an IT statistician and economic planner. First, he worked as a sales manager and partner manager for IT retailers, then, as an IT outsourcing consultant for seven years.

He considered the continuous development of his software asset management and vendor licensing skills important from the very beginning. He strives to support the IPR-Insights team as a licensing consultant making use of his experience gained. He specializes in the licensing backgrounds of Microsoft, Red Hat, and VMware.

As a sport, he pursues running and functional training. He likes hiking, especially in the mountains, and he also likes longer, multi-day bicycle tours.

Alíz Teixeira Juhász

Aliz spent the first 10 years of her career in a multinational environment in the finance area, of which she worked 5 years abroad on an SAP implementation and process harmonization project as a business process expert.

She joined the IPR-Insights Group in 2019 as a finance colleague to support the company's international strengthen by her experience gained in a multinational environment.

She likes to spend her free time with her family's two-legged and four-legged members and friends. Her favorite leisure activities are reading, putting puzzles together and hiking. In addition, she also works in a volunteer organization that aims to develop disadvantaged children.

Lajos Vitányi

Lajos brings valuable knowledge into the developer team based on many years professional experience. Earlier, he participated in designing and developing databases, and he also worked on projects to facilitate the web communication of databases.

He also has expertise in developing web services and windows applications. Throughout his career, he was not only responsible for developing applications on demand, but he was also involved in planning and specification tasks.

He likes playing football with his friends in his free time.

Vivien Gál

Gál Vivien

As a fresh graduate, Vivi tried herself in several different fields and positions when she happened upon the role of office assistant, with which she luckily fell in love with soon after. In close cooperation with Orsi, she ensures the smooth day to day operations of the office, and helps out her colleagues with all the minuscule problems of the workplace.

Outside the office, she has a vivid social life, and simply adores post-it notes.

Dr. Telek Eszter

Mindent tud a szoftver szerzői jogról és a licencekről, még olyanokat is, amit maga a szoftver gyártója sem. A munkában szerzett tapasztalatait folyamatos tanulási, kutatási mániájával igyekszik bővíteni; rendszeresen publikál, illetve előadásokat tart szoftverjogi és az infokommunikációs jogterületet érintő egyéb kérdésekről.

A Pécsi Tudományegyetemen szerzett infokommunikációs szakjogász diplomája megszerzését követően PhD kutatást kezdett az ELTE Jogi Karán, ahol a nyílt forráskódú szoftverekkel és a szerzői művek közkincsbe bocsátásával foglakozik.

Szabadidejében lehetőség szerint sokfelé utazik (ennek érdekében igyekszik tökélyre fejleszteni a törvényes szabadnapok felhasználásának módozatait), emellett szívesen olvas, jár színházba, moziba, és - kollégái nyomása ellenére - igyekszik ellenállni a Star Wars és Indiana Jones filmek maratonszerű megtekintésének.

András Balczer

Balczer András

András joined IPR-Insights team in the spring of 2018, earlier, he worked as database analyst at a market leader media company.

He was infected with the world of IT already during his high school years. Since then, with minor or major interruptions, he has been involved in programming and database design. He is also familiar with data visualization and BI issues.

His favorite out of office relax activities are cycling, and peaceful fishing.

Nándor Sipos

Sipos Nándor

Nándor joined the IPR-Insights team at the end of 2018. As an infrastructure consultant, he plays important role in the implementation projects of the SAM-Insights software registry system, provides technical support for recent customers and the internal infrastructure.

During his previous career, he gained experience in product support, web development, and service management business fields. He graduated from the University of Debrecen as a programmer mathematician and gained Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Professional Developer, and ITIL Intermediate certifications.

In his free time, he enjoys hiking, running, cycling, skiing, and ball games such as basketball, squash, football, and table tennis are close to his heart.

Zoltán Tamás Tóth

Tóth Zoltán Tamás

Zoli joined our team in the beginning of 2019.

He started his IT career as an enthusiastic pioneer working on a ZX-81 PC borrowed from the local factory for the weekend. In the 28 years in between, he gained experience working on multiple IT projects in both the public and private sector. Zoli participated as a developer, consultant, and project leader in many projects. He speaks the language of database systems at conversation level, yet he is confident with backend development as well.

From a young age, he was interested in making movies and digital video editing very much that he was only able to pursue in his free time. He is very proud of his pre-youtube pirate video called "Barkas vs. Barkas" which he won an award for with his friends in 1998. He spends his spare time with his family, he is fond of American cars. His hobby is preparing exotic food. And when not exercising all these, he reads legal literature.

Péter Gyulai

Gyulai Péter

Peter worked for 15 years at multinational companies in various IT-related positions. He has several Microsoft (client and server-side), Cisco CCNA, Prince2 and ITIL intermediate certificates.

In his role as an infrastructure consultant at IPR-Insights, he takes part in implementation projects of the SAM-Insights software inventory system, and provides technical support to our customers, while also being involved in the maintenance of our internal IT infrastructure.

He spends most of his free time with his wife and three children. He likes going to the theater, going on excursions and playing football with his friends.

Sándor Zsoldos

Zsoldos Sándor

He is one of the founders of IPR-Insights.

Working for the biggest software producer in the world, he figured that the modern version of the old phrase saying "set a thief to catch a thief" is "get a thief as a consultant to catch a thief" (obviously, we would not like to hurt anyone's feelings, we can't help the phrase goes like that - ed.).

In his spare time, he does woodworking (at learner level), takes photos (fairly well), or reads books (quite well). He doesn't have more spare time as he's the proud father of three beautiful children.