SAM w przedsiębiorstwie – IPR-Insights License Consulting

SAM w przedsiębiorstwie

Elementy SAM
Elementy SAM

Zarządzanie zasobami oprogramowania na poziomie przedsiębiorstwa to dziedzina bardzo złożona, wymaga bowiem nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki, prawa oraz rachunkowości, ale także połączenia tych obszarów w kontekście oprogramowania komputerowego.

Dlatego też SAM stało się osobną dziedziną IT. Uzyskanie kompetencji oraz stałe doskonalenie wiedzy w tematyce tak specjalistycznej jest dla dla przedsiębiorstwa zwykle nieopłacalną inwestycją.

IPR-Insights dysponuje rozległym portfolio usług obejmującym wszystkie elementy zarządzania oprogramowaniem. Oferujemy zarówno indywidualną obsługę poszczególnych elementów SAM jak i usługi dla całego procesu zarządzania aplikacjami.

SAM w przedsiębiorstwie

W trakcie tworzenia i wdrażania procesów SAM na poziomie przedsiębiorstwa możemy napotkać wiele problemów, których rozwiązanie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania oprogramowaniem oraz dziedzin pokrewnych (informatyki, prawa, rachunkowości czy kierowania firmą). Bywa, że konieczna jest wręcz umiejętność dostosowania się do zmiennej polityki licencjonowania tego czy innego producenta. Uzyskanie w tym biegłości, nie mówiąc już o stałym doskonaleniu wiedzy w dziedzinie tak specjalistycznej, oznacza  dla większości firm niepotrzebne finansowe obciążenie, a także odwrócenie uwagi od kluczowych celów biznesowych..

Konsultanci IPR-Insights są specjalistami nie tylko w wyżej wymienionych dziedzinach, ale także dysponują rozległą i praktyczną wiedzą w obszarze SAM. Nasi eksperci świetnie odnajdują się w labiryncie licencji, potrafią wyłowić kryjące się w nim możliwości i pułapki. Dzięki temu naszym klientom możemy zaproponować indywidualne rozwiązania, które pomogą w optymalizacji kosztów związanych z oprogramowaniem.

Nasi specjaliści świadczą usługi w następujących dziedzinach:

 • Strategia zarządzania oprogramowaniem jako część strategii IT,
 • Doradztwo w nabywaniu oprogramowania,
 • Przygotowywanie umów licencyjnych dla konkretnych programów komputerowych,
 • Regulacja wewnętrznych procesów,
 • Outsourcing w obszarze umów i przepisów,
 • Specjalistyczna pomoc w negocjacjach z producentami oprogramowania,
 • oraz wiele innych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o pobranie: IPR-Insights model dojrzałości SAM

Inwentaryzacja oprogramowania

Przed podjęciem decyzji zakupowych musimy zadać sobie podstawowe pytanie: jakie narzędzia już posiadamy? Brzmi to banalnie, ale w dziedzinie oprogramowania komputerowego sytuacja nie jest tak prosta, jak mogłoby się początkowo wydawać.

Nasze pytanie przybiera bowiem wówczas bardziej złożoną formę: których programów używamy, a w związku z tym iloma i jakimi licencjami dysponujemy? Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi staje się trudne.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce używają nierzadko tysięcy różnych programów komputerowych, pochodzących od setek producentów. Przygotowanie szczegółowej mapy infrastruktury – inwentaryzacja posiadanych przez firmę zasobów oprogramowania, zestawienie go z zakupionymi licencjami oraz analiza rozbieżności – może stanowić trudne zadanie dla organizacji, które nie dysponują wystarczającymi zasobami IT.

Konsultanci IPR-Insights posiadają wieloletnie doświadczenie w inwentaryzacji oprogramowania, która odbywa się w następujących etapach:

 1. Zebranie danych o oprogramowaniu zainstalowanym na sprzęcie firmowym przez sieć i/lub ręcznie
 2. Stworzenie fizycznego inwentarza licencji
 3. Dokumentacja umów licencyjnych oraz faktur
 4. Zestawienie zainstalowanego oprogramowania z nabytymi licencjami oraz analiza rozbieżności

Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o pobranie: IPR-Insights model dojrzałości SAM

Normy SAM

Zarządzanie oprogramowaniem może oddziaływać na szereg operacji w firmie, dlatego też procedury SAM, podobnie do innych procesów zarządzania, nie mogą działać bez odpowiednich ram regulacyjnych. W przypadku procesów zarządzania oprogramowaniem regulacja ta ma szczególne znaczenie, ponieważ umożliwia kierownictwu firmy nie tylko zmniejszenie ryzyka przypadkowych błędów i celowych naruszeń normy, ale także rozłożenie odpowiedzialności na wszystkich uczestników procesu.

Oprócz przygotowanianorm zarządzaniaoprogramowaniem niezbędne jest również ich odpowiednie osadzenie w realnym środowisku, a nawet jeśli konieczne, unormowanie pokrewnych obszarów.

Konsultanci IPR-Insights dysponują rozległą wiedzą w obszarze regulacji SAM. Bazując na wieloletnim doświadczeniu nasi specjaliści świadczą usługi w następujących dziedzinach:

 • Audyt procedur zarządzania oprogramowaniem
 • Przygotowanie oraz modyfikacje mapy odpowiedzialności
 • Kontrola norm zarządzania oprogramowaniem
 • Przygotowywanie norm i procedur zarządzania oprogramowaniem
 • Regulacja wewnętrznych procesów
 • Outsourcing w obszarze umów i przepisów
Systemy SAM

W celu efektywnego zarządzania zasobami oprogramowania niezbędne jest stworzenie szczegółowej mapy infrastruktury sprzętu i aplikacji. To zadanie może być trudne, szczególnie dla średnich przedsiębiorstw. Dane objęte badaniem ulegaja bowiem zmianie, szybko się dezaktualizują, tymczasem wiele operacji firmowych wymaga dokładnych i aktualnych informacji o sprzęcie i oprogramowaniu.

 • Największe zapotrzebowanie na takie informacje występuje w IT, ponieważ dane dotyczące sprzętu i oprogramowania są niezbędne w procesie planowania projektów, wprowadzania zmian oraz innych procesach informatycznych.
 • Aktualne informacje o oprogramowaniu wykorzystywane są również w przygotowywaniu i zarządaniu budżetem firmy, planowaniu zakupów IT czy prowadzeniu księgowości.
 • Nie należy też zapominać o stronach trzecich, np. producentach  i twórcach używanego w firmie oprogramowania, a nawet organach władzy, które mają prawo wymagać od firmy przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, poświadczającej korzystanie z oprogramowania w zgodzie z warunkami z licencji.

Właśnie dlatego IPR-Insights rekomenduje wprowadzenie wygodnego systemu administracji w celu wdrożenia i utrzymania efektywnego zarządzania oprogramowaniem. IPR-Insights świadczy następujące usługi związane z systemem:

 • Dostarczenie systemu zarządzania oprogramowaniem
 • Wprowadzenie systemu zarządzania oprogramowaniem
 • Obsługa i wsparcie systemu zarządzania oprogramowaniem
 • Identyfikacja nieznanego oprogramowania

Nasz zastrzeżony system SAM został stworzony z uwzględnieniem obowiązujących norm i zaleceń oraz praktycznej wiedzy wyniesionej z wielu audytów i projektów SAM.

Optymalizacja zaopatrzenia

Z naszych doświadczeń wynika, że aż 70-90% nabywców oprogramowania kupuje je na warunkach gorszych, niż jest to możliwe. Kupione w ten sposób licencje mogą być droższe nawet o 40% ? a to przecież nie wszystko. Niekorzystne decyzje skutkują kosztami rozłożonymi w czasie, wynikającymi z wyższych, niż byłoby to możliwe opłat związanych z utrzymywaniem oprogramowania oraz odnowienia licencji. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, najważniejszą z nich jest jednak nieudzielanie pełnej informacji przez producentów i twórców oprogramowania. Nie ma w tym nic zaskakującego, bowiem mimo walki o klienta za pomocą coraz atrakcyjniejszych programów licencjonowania, najważniejszym celem producentów pozostaje zwiększenie własnych zysków, przede wszystkim poprzez utrzymywanie cen końcowych na możliwie wysokim poziomie.
Dodatkowym utrudnieniem są częste zmiany w procesie licencjonowania oprogramowania uniemożliwiające specjalistom IT nadążenie za wszystkimi niuansami.
Siłą świadczonych przez IPR-Insights usług doradczych w nabywaniu oprogramowania jest niemal 20-letnie doświadczenie naszych specjalistów w dziedzinie licencjonowania. Przez ponad 10 lat działalności firmy zdobyliśmy istotną wiedzę praktyczną, reprezentując naszych klientów podczas negocjacji z producentami oprogramowania. Zastosowanie zgromadzonego w ten sposób specjalistycznego know-how pozwala zmniejszyć koszty zakupu oprogramowania nawet o 20-40%.
Przed skorzystaniem z usług optymalizacji zaopatrzenia chcemy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

 • nasza firma nie zajmuje się sprzedażą licencji producentów oprogramowania. Usługi świadczymy całkowicie niezależnie od właścicieli praw autorskich, działając wyłącznie w interesie naszych klientów;
 • stosowane przez nas rozwiązania są w całkowicie zgodne z prawem oraz spełniają normy  licencjonowania oprogramowania wyznaczone przez danego producenta;

przedstawiamy rozwiązania różnorodne, które nie ograniczają się tylko do redukcji liczby licencji na dane oprogramowanie (jednak gdy taka redukcja jest zgodna z warunkami licencji i możliwa do wykonania, oferujemy ją również jako środek służący optymalizacji zakupu).

Wsparcie audytu

Coraz więcej zmian w licencjach wpływa na organizacje działające na znaczną infrastrukturę IT. Według naszych badań światowy trend jest również dominujący w regionie, w którym firmy przechodzą coraz częstsze audyty dostawców – dotyczyło to 2/3 firm odpowiadających!

Większość aktywnych audytorów ma tendencję do oferowania złożonych modeli licencjonowania dla swoich często nieuniknionych – będących quasi-branżowymi standardami – oprogramowania. Ci dostawcy często mają skwantyfikowane plany przychodów z audytu:

 • Był rok, w którym połowa przychodów z licencji na nową bazę danych Oracle pochodziła z audytów
 • Microsoft kontroluje klientów korporacyjnych co trzy lata
 • IBM ma osobny dział zajmujący się audytami
 • SAP stale kontroluje klientów online
 • Po kilku przejęciach Micro Focus, który ma bogate portfolio (np. HPE), jest coraz bardziej aktywny w audytach.

 

Proces audytu często wymaga więcej zasobów finansowych i ludzkich niż planowano, a jego długość może przekraczać 1-3 miesiące – zajmuje to ponad 100 godzin cennego czasu działu IT.

Około jedna piąta firm akceptuje konsultacje z dostawcami w celu przygotowania, które zazwyczaj są „bezpłatne”, ale konsultant dostawcy, co zrozumiałe, próbuje zaradzić stwierdzonej niezgodności jedynie poprzez zakup licencji. W ten sposób użytkownik pośrednio pokrywa wiele kosztów konsultacji.

IPR-Insights wspiera klientów jako niezależny konsultant. Im szybciej zaczniemy współpracować, tym więcej kosztów i ryzyka można wyeliminować! Jeśli zarządzanie zasobami oprogramowania rozpocznie się przed żądaniem audytu, istnieje duża szansa na ogólną optymalizację. Chociaż ramy czasowe są węższe, możemy również pomóc po zawiadomieniu o audycie. Po zakończeniu kontroli przestrzeń jest wąska, ale niezgodność zdefiniowana przez dostawcę oprogramowania może nadal zostać zmniejszona. IPR-Insights oferuje kilka rodzajów wsparcia:

Przeglądy licencji

Doskonalenie i utrzymanie wysokiego poziomu zarządzania oprogramowaniem możliwe jest jedynie dzięki regularnie przeprowadzanym audytom.

Okresowe przeglądy oprogramowania pomagają stwierdzić czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi zaleceń i norm SAM (IT Infrastructre Library – Software Asset Management, ISO 19770: Information technology – Software asset management, itd.), oraz w jakim zakresie niezbędne jest wprowadzenie zmian.

IPR-Insights oferuje wykonanie kompleksowych audytów dostosowanych do wymagań klienta oraz przepisów branżowych.

Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o pobranie: 5 największych problemów, gdy audytor przyjdzie wcześniej.

Przygotowanie do audytu producenta

W przeciwieństwie do nieoczekiwanych kosztów audytów producentów oprogramowania, proaktywne zarządzanie oprogramowaniem można włączyć do budżetów IT i skutecznie zmniejszyć zarówno ryzyko, jak i koszty licencji.

Na ryzyko i wyniki audytu może znacząco wpływać proaktywne podejście do zarządzania oprogramowaniem. Należy zauważyć, że wszelka „pomoc” oferowana przez dostawców nie jest bezinteresowna: oferowane narzędzia przygotowawcze służą przede wszystkim sprzedaży licencji. Tylko niezależny konsultant ds. licencjonowania i niezależne od dostawcy narzędzie SAM może zagwarantować, że zapłacisz tylko te opłaty licencyjne, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom Twojej firmy - nie więcej.

Najlepiej byłoby, gdyby przygotowania rozpoczęły się z własnej inicjatywy, na długo przed otrzymaniem formalnego zawiadomienia z audytu. Daje to więcej czasu na ocenę faktycznych potrzeb użytkowania oprogramowania i porównanie ich z bieżącym użytkowaniem oprogramowania i zakupionymi licencjami.

Na czas trwania audytu mają wpływ możliwości organizacyjne producenta oprogramowania, ale w przypadku większej organizacji należy szacować, że audyt może trwać powyżej 12 miesięcy.  Wynika to z konieczności zebrania dużej ilości danych, które z reguły nie są rutynowo gromadzone przez organizację oraz takich, których nie można dostarczyć w sposób zautomatyzowany lub są rozproszone w organizacji i wymagają analizy. Niedoszacowanie nakładów pracy w trakcie audytu, a w konsekwencji zaangażowanie większej ilości osób w proces występuje równie powszechnie jak niezgodności licencyjne.

Jako niezależny konsultant, IPR-Insights pomaga opracować proaktywne podejście do zarządzania zasobami oprogramowania i opracować procesy SAM w organizacji, które pozwalają przygotować się na audyty dostawców oprogramowania. Gotowe do użycia, dokładne raporty użycia licencji mogą być prezentowane zgodnie z oczekiwaniami dostawcy za pomocą narzędzia SAM, przy minimalnym czasie, energii i kosztach.

Wsparcie eksperckie w trakcie audytu producenta

Otrzymanie zawiadomienia o audycie zwykle powoduje duże poruszenie w organizacji. Od momentu otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu audytu, organizacja ma zazwyczaj 30-45 dni na przygotowanie się do wizyty audytora. IPR-Insights może zapewnić wsparcie w negocjacjach z audytorem: nasi eksperci pomagają naszym klientom poznać ich rzeczywisty stan licencjonowania i zmniejszają przewagę negocjacyjną audytora, co pozwala zasiadać na do rozmów na temat braków licencyjnych jako równorzędna strona.

Tarcza ochronna na wypadek audytu

Rosnące zagrożenie audytami oprogramowania

Z roku na rok rośnie zagrożenie audytem oprogramowania użytkowników w dużych przedsiębiorstwach. Główni producenci (Adobe, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, itp.) zaciekle walczą o wpływy z licencji, co przybrało już takie rozmiary, jakby zawiązali „front audytowy”. Podczas audytu producenta za wszelkie użycie oprogramowania naliczane są opłaty. Nawet za niezamierzone – choćby oprogramowanie było zbędne, pozostawiono je omyłkowo w systemie lub wynikałoby ono ze złej konfiguracji. Niezależny doradca IPR-Insights wspiera swoich klientów w legalnym i korzystnym ekonomicznie zarządzaniu oprogramowaniem, aby zapłacili za nie tyle, ile jest konieczne – ani mniej, ani więcej!

Działania prewencyjne w zakresie zarządzania oprogramowaniem najlepiej zacząć jeszcze przed przybyciem audytorów licencji. Wówczas można dokonać dokładnego pomiaru użycia oprogramowania, stwierdzić braki i wykonać optymalizację (usunąć nieużywane lub niepotrzebne oprogramowanie, wymienić aktualne oprogramowanie, przekształcić aktualne środowisko), a w razie potrzeby dokonać zakupu licencji. Ponadto IPR-Insights ma do zaoferowania swoim klientom nowy program ochrony na wypadek audytów, Software Audit Protection Shield.
Software Audit Protection Shield

Tarcza ochronna na wypadek audytu oprogramowania

Usługa Software Audit Protection Shield ma na celu ochronę klientów przed możliwymi, ale trudnymi do przewidzenia skutkami audytu producenta. W chwili obecnej jest to program unikatowy na skalę globalną! IPR-Insights pomaga swoim klientom przygotować się do audytu producenta, wskazuje wszelkie braki (i w razie potrzeby je usuwa), a jeśli jego raport zgodności jest błędny, pokrywa różnicę(do określonej w umowie sumy granicznej)! Firma posiada ubezpieczenie na wypadek obciążenia finansowego

Dowiedz się więcej z NASZEJ BROSZURY!

Kompleksowe usługi SAM
 • Organizacje obsługujące procesy SAM zgodnie z normą ISO 19770-1 dotyczącą zarządzania zasobami oprogramowania mają możliwość certyfikacji swoich działań. Nasza firma oferuje doradztwo i wdrożenie ISO 19770-1 dla firm, ale nie zapewnia certyfikacji, ponieważ spowodowałoby to konflikt interesów. (Certyfikacji może dokonać partner niezależny od IPR-Insights.)
 • Aby właściwie zarządzać ryzykami prawnymi związanymi z naszymi zasobami oprogramowania i zminimalizować ich koszty oraz wpływ na reputację, warto skonsultować się z ekspertami od prawa do oprogramowania.
 • Zarządzanie zasobami oprogramowania wymaga również specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji przy przeglądzie księgowym narzędzi programowych, opracowaniu zaleceń księgowych dotyczących zarządzania nimi oraz warsztatach księgowych SAM.
 • Usługi zapewniania jakości projektu SAM firmy IPR-Insights zapewniają wsparcie w takich obszarach, jak metodologia projektu, analiza ryzyka, szkolenie, kontrola jakości, rozwój procesu i ocena w oparciu o normę ISO 19770-1.
 • Specjaliści z IPR-Insights zapewniają dostosowane do potrzeb i specyficzne dla zespołu szkolenie i edukację na temat zagadnień związanych z prawami autorskimi i odpowiedzialnością, zarządzaniem oprogramowaniem, strukturami licencji dostawców i księgowością. Ponadto prowadzimy regularne kursy LicenseAcademy od prawie 10 lat.
Wdrażanie standardu ISO 19770-1

Sięgając początków działalności w naszej pracy kładziemy nacisk na przestrzeganie międzynarodowych przepisów i regulacji. Od momentu wydania normy ISO 19770-1 IPR-Insights działa w odniesieniu do jej wymagań. Pierwszym krokiem w celu uzyskania kwalifikacji ISO w określonym obszarze jest ocena aktualnej sytuacji, przygotowanie do implementacji oraz samo wprowadzenie odpowiedniej normy. Następnym etapem jest ocena i certyfikacja systemu. Zgodnie z zasadą o niezawisłości firma przygotowująca do certyfikacji i partner egzaminujący nie mogą być tą samą jednostką. IPR-Insights zajmuje się doradztwem i przygotowywaniem klientów do uzyskania kwalifikacji ISO, ze względu na konkfilkt interesów nie prowadzimy certyfikacji.

Doradztwo prawne w zakresie oprogramowania

W zarządzaniu programami komputerowymi nie należy lekceważyć następującego faktu: oprogramowanie jest dziełem intelektualnym podlegającym określonym regulacjom prawnym. Aktualna wiedza na temat tych przepisów wymaga specjalizacji, której często brakuje nawet najbardziej wyszkolonym jurystom i prawnikom korporacyjnym. Należy również pamiętać, że sama wiedza prawnicza nie jest wystarczająca bez znajomości powiązanych technologii i wiarygodnych danych.

Zespół prawników IPR-Insights posiada aktualną wiedzę i bogate doświadczenie w dziedzinie praw autorskich oprogramowania, licencjonowania producentów, warunków korzystania z wolnego oprogramowania, zakupu licencji i audytów producentów oraz cywilnych i karnych aspektów legalnego korzystania z programów komputerowych, w swojej pracy konsultuje się również z zespołami programistów i konsultantów technicznych.

Aby zminimalizować ryzyko prawne związane z oprogramowaniem oraz jego wpływ na stan finansowy i reputację przedsiębiorstwa, warto skorzystać z pomocy biegłych w przepisach prawnych i profesjonalnych konsultantów licencjonowania.

IPR-Insights świadczy następujące usługi:

 • Porady prawne dotyczące praw autorskich oprogramowania
 • Redagowanie, analiza umów licencyjnych oraz udostępnianie gotowych szablonów umów dotyczących korzystania z oprogramowania (licencji)
 • Reprezentowanie klienta podczas audytu oprogramowania, zarządzanie audytem w imieniu klienta (komunikacja z producentem i audytorem, obsługa dostarczania danych, ochrona danych i poufności, doradztwo w związku ze zidentyfikowanymi brakami licencyjnymi, zarządzanie ryzykiem)
 • Analiza ryzyka licencyjnego wynikającego z korzystania z wolnego oprogramowania, identyfikacja i kontrola ryzyka licencyjnego FLOSS
 • Kontrola transferu licencji oprogramowania, analiza due diligence umów licencyjnych
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży i zakupu używanych licencji na oprogramowanie, identyfikacja i kontrola ryzyka, sprawdzenie i przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji.
Doradztwo w zakresie rachunkowości

Skuteczna i z prawnego punktu widzenia poprawna rachunkowość w zakresie oprogramowania komputerowego wymaga specjalistycznej wiedzy z obszaru rachunkowości i informatyki. Takie połącznie umiejętności jest szczególnie rzadkie oraz wymaga stałego doskonalenia wiedzy.

Ponadto obszar ten wymaga profesjonalnych kompetencji rachunkowość, ze specjalnym uwzględnieniem przypadków, kiedy firma nabywa oprogramowanie na mocy międzynarodowej umowy jako partner światowej spółki lub rozpowszechnia zakupione licencje wśród swoich oddziałów w kraju. Liczne przekształcenia, fuzje, przejęcia, rozwiązania czy sukcesje wśród przedsiębiorstw również powodują, że odpowiednie zarządzanie oprogramowaniem często schodzi na dalszy plan. A to może powodować nieoczekiwane kłopoty…

W celu zapewnienia współpracy między IT a finansami oraz uniknięcia ryzyka wynikającego z niedokładności w prowadzeniu rachunkowości oprogramowania IPR-Insights świadczy następujące usługi:

 • Kontrola rachunkowości oprogramowania komputerowego
 • Doradztwo i porady w zakresie rachunkowości aplikacji
 • Warsztaty rachunkowości
Zapewnienie jakości projektu SAM

Zarządzanie oprogramowaniem to w Polsce stosunkowo młoda dziedzina, dlatego też projekty SAM często prowadzone są przez zewnętrznych usługodawców. Z powodu braku wystarczającego doświadczenia w obszarze SAM zleceniodawcy często nie są w stanie skontrolować poprawności przebiegu danego projektu czy oczekiwanych rezultatów.

Konsultanci IPR-Insights dysponują wieloletnim doświadczeniem w obszarze projektów SAM, świetnie odnajdują się w labiryncie zarządzania oprogramowaniem, potrafią wyłowić kryjące się w nim możliwości i zagrożenia. Znajomość polskiego rynku i sytuacji prawnej oraz lokalnej specyfiki producentów oprogramowania wykorzystywana jest przez naszych ekspertów w roli kontrolerów jakości projektów SAM.

IPR-Insights proponuje swoje usługi kontroli jakości w następujących obszarach:

 • Analiza planów, metodologii i koncepcji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zagrożeń
 • Trening uczestników projektu
 • Zapewnienie jakości przebiegu projektu, uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami, stałe zarządzanie ryzykiem
 • Weryfikacja jakości przed przystąpieniem do projektu, łącznie z przeglądem inwentarza i sposobu rejestracji licencji oraz dokładna kontrola produktów, które nie są licencjonowane na podstawie instalacji
 • Udział w tworzeniu i implementacji procesów zarządzania oprogramowaniem
 • W razie potrzeby egzekwowanie wymogów normy ISO 19770-1 w stosunku do świadczeniodawców.
Szkolenia

Jesteśmy zdania, że szkolenia i przekazywanie wiedzy z zakresu SAM pracownikom zajmującym się tym obszarem ma szczególne znaczenie w stworzeniu i utrzymaniu prawidłowych procedur zarządzania oprogramowaniem w firmie. W pracy specjalisty SAM niezbędna jest bowiem znajomość strategii licencjonowania wielu producentów.

Z doświadczenia wiemy, że niewielu producentów/twórców programów komputerowych organizuje szkolenia, w których osoby zawodowo zajmujące się SAMem mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat licencjonowania. Nawet jednak, gdy takie kursy są uruchamiane, skupiają się one głównie na metodach i zasadach zarządzania oprogramowaniem organizatora, nie przekazując informacji na temat generalnych konstrukcji licencjonowania, umów licencyjnych ani struktur cenowych.

Specjaliści IPR-Insights prowadzą praktyczne treningi SAM dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów. Szkolenia obejmują następujące dziedziny:

 • Prawo autorskie i związane z nimi kwestie odpowiedzialności
 • Zarządzanie zasobami oprogramowania
 • Modele licencjonowania producentów oprogramowania
 • Warsztaty księgowe

Ponadto Akademia Licencyjna IPR-Insights jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez Klientów na praktyczną i pogłębioną wiedzę z zakresu procesów SAM oraz licencjonowania.

Darmowe czy płatne?