A JavaScript engedélyezve kell, hogy legyen a böngészőn, hogy az oldal minden funkciója megfelelően működjön.
SAM Tools and Services
2015. Lipiec 29. środa
Brak komentarzy

Z licencjami na oprogramowanie łączy się wiele pojęć zarówno z zakresu praw autorskich, jak i informatyki. Poniżej przedstawiamy znaczenie niektórych sformułowań i terminów, w tym również tych, które zostały zaczerpnięte z języka angielskiego i nie mają polskich odpowiedników.

licencja

umowa na korzystanie z utworu, jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać. Licencja określa zasady użytkowania i wykorzystywania oprogramowania komputerowego. Może określać np. liczbę komputerów, na których można zainstalować dany program czy liczbę użytkowników, którzy mogą go używać. Posiadanie licencji daje uprawnienia do korzystania z oprogramowania, które bez przyznania takich praw byłoby nielegalne

asset management

proces zarządzania zasobami IT, czyli wszystkimi elementami oprogramowania i sprzętu IT w środowisku biznesowym

audyt oprogramowania

audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie, uporządkowaniu i uzupełnieniu brakujących licencji oraz wdrożeniu procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem. Audyt wykonywany jest obiektywnie przez kompetentne osoby lub firmy, niezależne od podmiotu ocenianego

compliant usage

odpowiednie użycie, zgodne z przeznaczeniem produktu

copyright

prawa autorskie. Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowych

downgrade

prawo do używania wcześniej niż zakupiona wersji oprogramowania, np. wersji 8 mimo iż zakupiona była wersja 9.

end-user

użytkownik końcowy oznacza osobę, instalującą lub korzystającą z legalnej kopii oprogramowania; lub, jeżeli oprogramowanie jest pobierane lub instalowane w imieniu organizacji pojęcie „użytkownik” oznacza organizację, na potrzeby której oprogramowanie zostaje zainstalowane

instrukcja użytkownika

oznacza instrukcję użytkownika, przewodnik administratora, dokumentację i związane z nimi materiały objaśniające

IP address

numer lub adres IP to unikalny identyfikator, który wykorzystywany jest przez urządzenia podłączone do sieci w celu umożliwienia komunikacji między nimi. Na podstawie numeru IP wiadomo, skąd wysyłana jest dana informacja i dokąd powinna ona dotrzeć

jurysdykcja

prawo sądzenia, posiadane przez dany podmiot (organ) uprawnienie (kompetencja) do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw, tj. orzekania w danej sprawie. W przypadku sporów dotyczących licencjonowania należy sprawdzić nie tylko zakres działania sądu (czy jest odpowiedni w danym przypadku), ale też na terenie jakiego kraju spór powinien być rozstrzygany

klucz licencyjny

unikatowy ciąg znaków wykorzystywany do aktywowania licencji oraz do identyfikacji jej właściciela. Klucz licencyjny ma postać: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

mislicensing

wadliwa/błędna wersja oprogramowania, np. zakupiona wersja standard a używana enterprise

model licencyjny

licensing model – określony umową sposób korzystania z oprogramowania

overlicensing

licencji jest zbyt dużo w stosunku do ilości użytkowanego oprogramowania

perpetual license

Korzystanie z prawa użytkowania oprogramowania po wygaśnięciu czasowej umowy licencyjnej lub także – licencja bezterminowa

Secondary use rights

korzyści, jakie wynikają z niektórych licencji, które pozwalają końcowemu użytkownikowi oprogramowania używać go w ramach tej samej licencji także na urządzeniach przenośnych (jak laptop, tablet) w ramach tej samej licencji

software asset management (SAM)

zarządzanie oprogramowaniem (SAM) to zestaw sprawdzonych procesów służących do zarządzania i optymalizacji zasobów informatycznych organizacji. Wdrożenie rozwiązania SAM zapewnia wydajne zarządzanie, kontrolę i ochronę zasobów oprogramowania w ramach organizacji przez cały cykl życia produktu, oraz gwarantuje zgodność z umowami licencyjnymi

software usage

korzystanie z oprogramowania

step up

rodzaj licencji umożliwiający klientom korzystającym z licencjonowania (zazwyczaj grupowego) na aktualizację używanego oprogramowania do bardziej zaawansowanej wersji za niewielką dopłatą

subskrypcja

model umowy licencyjnej, w której licencjobiorca płaci za dostęp do oprogramowania stałą sumę przez określony w umowie czas i nie nabywa prawa własności, tylko prawo użytkowania

system dedykowany

dedicated licenses to computers, system przeznaczony do pracy z konkretnymi komputerami na podstawie umowy dostawców sprzętu i oprogramowania

true up

proces zgłoszenia aktualizacyjnego, czyli inwentaryzacji sprzętu IT oraz zamówienia aktualizacji oprogramowania związany z przyrostem liczby sprzętu lub licencji

umowa licencyjna

License Agreement – umowa, która określa zasady i warunki, na jakich licencjodawca udziela licencji licencjobiorcy za wynegocjowaną cenę

underlicensing

licencji jest zbyt mało w stosunku do ilości użytkowanego oprogramowania

upgrade

aktualizacja oprogramowania lub sprzętu komputerowego do nowszej wersji niż obecnie używana. Ma ona na celu m. in. wyeliminowanie błędów obecnych w starszych wersjach oprogramowania/sprzętu oraz dodanie nowych funkcjonalności

zarządzanie licencjami

license management – system zarządzania licencjami na oprogramowanie obejmuje narzędzia do audytu oraz monitorowania oprogramowania. Ułatwia to dokładne określenie liczby licencji, oraz ich zgodność z umowami licencyjnymi

zdalny dostęp

remote access – możliwość dostępu do oprogramowania, które fizycznie znajduje się w innej lokalizacji

EULA

End-user license agreement jest rodzajem umowy zawartej pomiędzy licencjodawcą o użytkownikiem końcowym, która określa warunki, na jakich producent oprogramowania udziela licencji końcowemu użytkownikowi. Zapisy zawarte w EULA najczęściej definiują liczbę stanowisk, na jakich można zainstalować aplikację oraz liczbę użytkowników, którzy mogą z niej korzystać

shareware software

MPSA

jest to oprogramowanie rozprowadzane w wersji darmowej jako wersja próbna, użytkownik ma świadomość tego, że będzie musiał zapłacić za dalsze jego użytkowanie po zakończeniu okresu próbnego

OEM software

original equipment manufacturer software – jest oprogramowaniem sprzedawanym producentom sprzętu komputerowego, w celu oferowania go razem ze sprzętem. Licencja OEM przypisywana jest na stałe do konkretnego komputera (czy innego sprzętu cyfrowego) i nie można jej przenosić na inne urządzenie

ITIL

Information Technology Infrastructure Library. Zbiór zaleceń, które pozwalają na efektywne i skuteczne oferowanie usług informatycznych. ITIL jest najbardziej znanym na świecie podejściem do zarządzania usługami IT. Pomaga organizacjom używać IT w taki sposób by jak najefektywniej wspomagacz ich rozwój i realizować zmiany

MPSA

MPSA- Microsoft Products and Services Agreement to nowa, ramowa umowa, która umożliwia klientom Microsoft zakupy zarówno licencji na własność jak i usług online (Office 365, CRM Online, Windows Intune, Yammer). Wszystkie dokonywane zakupy mają korzystniejszy poziom cenowy dla całej organizacji

farma serwerów

farma serwerów, zwana także klastrem komputerowym, to grupa serwerów połączonych w sieć. W farmie serwerów obciążenie rozkłada się na wiele maszyn, zapewniając większą moc obliczeniową